הלכות פורים משולש

 

פורים משולש

לג.    כאשר יום ט"ו באדר חל בשבת, כמו השנה (תשס"ה), מחלקים תושבי ירושלים ובני הכרכים את פורים לשלושה ימים: יום שישי (י"ד באדר ב'), קוראים את המגילה, ביום חמישי בערב ולמחרת ביום ששי בבוקר, ומחלקים מתנות לאביונים. שבת (ט"ו באדר ב'), אומרים על הנסים בכל התפילות ובברכת המזון. מוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים לשבעה מפרשת השבוע, ובשני קוראים פרשת ויבוא עמלק, ומפטירין את הפטרת פרשת זכור. יום ראשון (ט"ז באדר ב'), מקיימים סעודת פורים, ומצוות משלוח מנות. בכל שלושת ימי הפורים, אין אומרים תחנון ונפילת אפים (שו"ע תרפח, ו; ומשנ"ב שם).

לד.   תושב ירושלים (בן כרך) שהלך לעיר (שאינה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, כגון הרצליה), לפני עלות השחר של יום ששי, ונשאר שם ביום שישי, פורים שלו ביום שישי בלבד, כדין פרוז בן יומו. אם חזר לפני שבת לירושלים, חל עליו מעתה דין מוקף (מכיוון שבעלות השחר של יום ט"ו שהה בירושלים), והוא חייב לנהוג מנהגי פורים גם כמוקף.

לה.   אם נסע לעיר לאחר עלות השחר של יום שישי, ובדעתו לחזור לפני שבת לירושלים, דינו כמוקף, אף אם נשאר בסוף מחוץ לירושלים.

לו.    לפיכך, על תושב ירושלים להימנע מלנסוע ביום ששי לעיר על מנת להישאר שם בשבת, שכן למרות שכבר יצא ידי חובת קריאת המגילה, היות ובעלות השחר של יום ט"ו הוא ישהה מחוץ לירושלים, הוא יפטר בזה מיתר מצוות החג (לפי שיטת רש"י שהחיוב נקבע בעלות השחר של י"ד לפרוז וט"ו למוקף).

לז.    בשעת הדחק אם חייב לנסוע מירושלים ביום שישי, יקיים בעיר הפרוזה את יתר מצוות החג: אמירת על הנסים בשבת, סעודה ומשלוח מנות ביום א' (כשיטת הרא"ש שחיובי פורים נקבעו בעלות השחר של יום י"ד). לכתחילה, יש לשלוח מנות למי שמחוייב במשלוח מנות בט"ז באדר.  

לח.   לאור האמור, יש להמליץ להקדים ולנסוע לעיר הפרזית כבר ביום חמישי, או לפחות לפני עלות השחר של יום שישי.

לט.   אם נסע מירושלים לעיר במוצאי שבת או ביום ראשון, יקיים סעודת פורים ומשלוח מנות בכל מקום שיהיה.

מ.      בן עיר ששהה בזמן עלות השחר של יום י"ד בירושלים, אם יישאר בשבת בירושלים, דינו כבן כרך, ויתחייב בפורים משולש. אולם אם יחזור לשבת לעיר, דינו כפרוז, ועל כן יקפיד לסיים את יתר מצוות החג עוד לפני כניסת שבת (מו"ר הגרא"א שפירא, מכתבו הובא בספר מקראי קודש, עמ' רמו).

מא.  בן עיר שנסע לירושלים לאחר עלות השחר של יום י"ד, או שנסע לירושלים לפני שבת, מן הראוי שיחמיר ויקיים גם את יתר מצוות פורים בשבת וביום ראשון (שם).

"נכנס יין יצא סוד (עירובין סה ע"א) ומאוד אנו צריכים בחיינו, שהסודות הנעלמים יצאו ויתגלו. כי על ידי גילוייהם של הסודות נכיר את עצמנו, נכיר את מה שחבוי בקרבנו. בשעה שנבוא לאותה הבחינה של "לבסומי עד דלא ידע", נפטר לפחות לשעה מכל אותן הידיעות המטעות אותנו, המוליכות אותנו "כשבויים ואין לפדות, כאסירים ואין להתיר", הידיעות המטעות הללו שהן המסתירות ממנו את הסוד.

מבוסמים אנחנו יותר מדאי מדמיונות חיצוניים, ובשביל כך אין אנו מרגישים את האמיתיות הפנימיות שלנו, את סוד האמת. סבורים אנחנו, שבחכמתנו ובפקחות הפקחים שבנו באנו עד הלום, להיות לנו "יתד וגדר ביהודה"...ואנו שוכחים כי לולא יד "בעל מלחמות זורע צדקות ומצמיח ישועות" לא היו כל מפעלותינו פועלות מאומה. שוכחים אנו שהיד הסודית הזאת – זאת היא כל המפעל" (הראי"ה קוק, היסוד, תרצ"ה, גליון קכב).

פורים שמח